nl fr
aanmelden


categorieën


gratis kranten


winkelketens
 
snel zoeken


uw favoriete folders
en gratis kranten
schrijf je in en ontvang je favoriete folder en gratis krant per mail


news
Nieuwe folder online: MAKRO
17/11/2008 16:32:41


mail een vriend


doe mee en win!


Artikel 1: Organisatie van de wedstrijd

Wekelijks organiseert inmijnbus.be, gevestigd in Uitbreidingstraat 2 te 2600 Berchem, de ‘Doe Mee & Win’-wedstrijd.

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon uit België, met uitzondering van:

  • de vaste en tijdelijke personeelsleden van Marketing Map bvba, partners van inmijnbus.be en haar gelieerde vennootschappen
  • elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Marketing Map houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Marketing Map opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de wedstrijd dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Elke persoon mag meerdere keren/weken deelnemen met dien verstande evenwel dat elke persoon maximum één prijs kan winnen per wedstrijd.

Artikel 2: Verloop van de wedstrijd

De ‘Doe Mee & Win’-wedstrijd bestaat uit één of meerdere vragenlijsten (onderzoek) per geregistreerd lid rond gratis ongeadresseerde huis-aan-huis bedeeld drukwerk.

inmijnbus.be biedt geregistreerde deelnemers aan onderzoeken een kans om wekelijks een prijs te winnen door middel van het invullen van een wedstrijd- en schriftingsvraag. De periode van een prijstrekking voor elk onderzoek, en alle overige voorwaarden specifiek voor elk onderzoek worden omschreven in de bijlagen bij het onderzoek zoals (1)In de uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek (2)in de link naar het onderzoek (3)in de welkomsttekst van het onderzoek.

Om in aanmerking te komen voor een prijstrekking moet elke deelnemer het onderzoek volledig hebben ingevuld gedurende de periode van de prijstrekking. Per onderzoek mag een deelnemer slechts 1 keer deelnemen.

inmijnbus.be zal geen deelnemers accepteren die vaker dan 1 keer per onderzoek proberen deel te nemen of die zich vaker dan 1 keer in schrijven. Als er meerdere onderzoeken worden ingevuld via hetzelfde email adres of persoon zal alleen de eerste inzending in aanmerking komen voor de prijstrekking. Als er meerdere inschrijvingen worden gedaan door dezelfde persoon zal slechts de eerste inschrijving in aanmerking komen.

Incomplete deelnames zullen niet worden meegenomen in de trekking. inmijnbus.be is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van verstuurde gegevens en/of vertragingen/beschadigingen ontstaan tijdens verzending.
De winnaar zal a.h.v. de antwoorden op de wedstrijd- en schiftingsvraag geselecteerd worden door de computer.

Artikel 3: Prijzen


Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs is onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geeft geen recht op een waardebon of korting.

Voortvloeiend uit de inning van zijn prijs, verklaart de winnaar zich uitdrukkelijk akkoord met alle bedingen van het reglement. Indien de winnaar één of meerdere van deze bedingen niet wenst na te leven, doet hij automatisch afstand van de prijs en wordt de eerste reservewinnaar als winnaar aangeduid.
De algemene voorwaarden van de producent van de prijs zijn van toepassing op de prijs.

Marketing Map maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

Marketing Map kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien een prijs verstuurd wordt, kan Marketing Map niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Marketing Map eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Elke gemailde prijswinnaar heeft 4 weken de tijd om te reageren. Als er niet binnen 4 weken wordt gereageerd middels een reply email vervalt het recht op de prijs.

Artikel 4: Communicatie winnaars

De mededingers maken een keuze van domicilie dat ze opgeven via de verschillende deelname-mogelijkheden. De winnaars zullen op dit adres schriftelijk verwittigd worden. De prijs wordt automatisch toegekend aan het gezin woonachtig op het adres dat overeenkomt met het opgegeven adres of telefoonnummer. Er wordt slechts één prijs per persoon of meerdere personen samenwonend als gezin op dezelfde woonplaats toegekend.
De winnaars verschijnen op www.inmijnbus.be.
Voortvloeiend uit de inning van hun prijs, geven de winnaars hun stilzwijgende toestemming voor publicatie van hun naam, adres en eventuele foto en verzaken daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 5: Algemeen

Uitslagen en beslissingen van Marketing Map kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd, het reglement, de vragen of het mechanisme van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Marketing Map kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwadertrouw aan de wedstrijd.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.inmijnbus.be.

Elke deelnemer geeft Marketing Map door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Marketing Map de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van Marketing Map. De deelnemer heeft te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Marketing Map kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Marketing Map ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Marketing Map niet aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij derden (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook jegens de organisator.

 © 2008 marketing map - all rights reserved